สารพันปัญหา

สารพันปัญหา

ข้อที่ 1.ผู้ที่กรอกใบสมัครคัดเลือกผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้


       (1)  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
       (2)   ชื่อ  สกุล
       (3)  คำนำหน้า

           ท่านสามารถยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ภายในวันที่  19  ตุลาคม. 2554.  ในวันและเวลาราชการ โดยให้ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข                          
              โทร. 02 590 1346

โดยเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิ๊กที่นี่)
                    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
                    2. ใบสมัครคัดเลือกที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน  1 ฉบับ                   
                    3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ


ข้อ 2.   ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน


ข้อ 3.    ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เลขประจำตัวสอบ  วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่  25 ตุลาคม. 2554   ทางเว็บไซต์ http://Job.moph.go.th หัวข้อ   การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


ข้อ 4.  หากเกิดปัญหากรณีดังต่อไปนี้
        4.1  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ
              สามารถติดต่อได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข                          
              โทร. 02 590 1346
     ในวันและเวลาราชการ

        4.2  ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การ Print ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2652 8244 และ 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.